Документи

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о извршењу буџета за 2017. годину

Финансијски план за 2019. годину

Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Биланс стања у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о извршењу буџета од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

 

ЗАКОНИ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

СТАТУТ

Статут Основне школе “ Станко Марић“, Угриновци

 

ПРАВИЛНИЦИ И ПОСЛОВНИЦИ

Пословник о организацији и раду Школског одбора Основне школе „Станко Марић“

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе „Станко Марић“

Пословник о раду Наставничког већа Основне школе „Станко Марић“

Етички кодекс

Пословник о раду ученичког парламента Основне школе „Станко Марић“

Правилник о оцењивању ученика у основној школи

Правилник о похвалама и наградама ученика

Правилник о испитима

Правилник о мерама, начину и безбедност. ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правила понашања ученика

Права, обавезе и одговорност ученика

Правила понашања родитеља, односно старатеља ученика и трећих лица – посетилаца школе