Упис у први разред

Нова процедура уписа  у први разред основне школе од школске   2019/2020. године:

 

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2019/2020. годину обавити у времену од 01. априла 2019. до 31.маја 2019.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду. Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 – одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2012. године и деца рођена до 28.02.2013. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2013.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2019. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе) од 03.12.2018. Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код  педагога.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија) која може бити старија од 6 месеци;
  2. Потврда о здравственом стању детета;
  3. Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);
  4. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова.